Novo ali staro stanovanje?

Novogradnje

Novi stanovanjski objekti so po videzu bolj privlačni, instalacijske rešitve so sodobnejše, kupec se z investitorjem lahko dogovori za njemu bolj prilagojeno ureditev notranjosti stanovanja, hkrati pa mu še deset let ni potrebno prispevati v rezervni sklad.

Pomanjkljivosti novogradenj so predvsem:

 • - višja cena,
 • - čakanje na izročitev stanovanja,
 • - poslovna nesposobnost investitorja, da dokonča gradnjo v obljubljenem roku,
 • - druge nevšečnosti, predvsem da je stanovanje nižje kakovosti od pričakovane in s pogodbo obljubljene.

Novi Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki je začel veljati 1. avgusta 2004, sicer bolj ščiti kupce novogradenj, določa pa, da mora biti investitor pred začetkom gradnje lastnik ali imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na kateri bo zgrajena stavba.

Investitor mora po novem imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje in v obliki notarskega zapisa določiti splošne pogoje za prodajo posameznih delov stanovanjske stavbe, ki jo bo gradil. Novi splošni prodajni pogoji ščitijo interese kupcev pri sklepanju prodajnih pogodb, ker so ob sestavi notarskega zapisa pri zemljiški parceli, na kateri bo zgrajena stavba, že vpisane pravice kupcev.

Prodajalec oziroma investitor mora kupcu zagotoviti ustrezno zavarovanje pred tveganji zaradi finančne nesposobnosti, ki bi preprečila dokončanje gradnje. Pred izročitvijo stanovanja je priporočljivo, da kupec za pregled najame gradbenega strokovnjaka in skupaj z njim opravi prevzem stanovanja.


Staro stanovanje ali hiša

Pri nakupu starega objekta je varneje, če je že vpisano v zemljiško knjigo, pred nakupom pa je potrebno stanovanje natančno pregledati in ugotoviti njegovo splošno stanje, velikost posameznih prostorov in njihovo medsebojno razporeditev, stanje vseh napeljav, oken, vrat, teras, balkonov, prezračevalnih naprav, obseg dodatnih vlaganj in drugo.

Pri nakupu starega stanovanja je torej pomembno:

 • - da je stanovanje že vpisano v zemljiško knjigo,
 • - da se za ugotovitev pravilnosti vpisa in vpogled v listine zemljiške knjige posvetujete s strokovnjaki kot so odvetniki in notarji,
 • - da se nakup oziroma prodajo nepremičnine opravi z notarskim zapisom,
 • - da dejansko stanje nepremičnine ugotovi gradbeni strokovnjak,
 • - da se kupec pogaja o ceni, saj so razlike med prvo ceno in tisto, po kateri se stanovanje na koncu proda velike.

Sodelovanje s strokovnjaki

Glede na razmere na slovenskem nepremičninskem trgu naj se kupec ne odloči za nakup nepremičnine brez pomoči strokovne osebe. Zemljiška knjiga še ni urejena in zato ne zadošča pridobiti le izpisek iz te knjige, temveč je potrebno preveriti, ali so vpisi pravilni. Za ugotovitev pravilnosti vpisa in vpogled v listine so nujni strokovno znanje in izkušnje s tega področja. Pri prodaji ali nakupu naj sodeluje odvetnik ali notar. Ker notar ni odgovoren za pomanjkljivosti pogodbe, če jo le overi, je bolje prodajo oziroma nakup nepremičnine opraviti z notarskim zapisom.

Notarski zapis ima naslednje prednosti:

 • - notar odgovarja za vsebino listine in je zavezan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel. Pri podpisu morajo biti skupaj navzoče vse stranke,
 • - notar mora preveriti pravno stanje nepremičnine, ki je predmet pogodbe,
 • - notarski zapis je dražja, a varnejša oblika sklepanja pravnega posla prodaje nepremičnine.